به راحتی حرفهای دلت رو بزن، افزایش محدودیت کاراکتر در توییتر